ΠΛηροφορίες για το περιεχόμενο της αρχικής σελίδας

Το παρόν website παρουσιάζει στατιστικά δεδομένα από τον μηχανισμό έγκαιρης ειδοποίησης που έχει αναπτυχθεί από την Deutsche Telekom. Οι καταγραφείς (sensors) έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν με μέριμνα της Deutsche Telekom, των θυγατρικών της και επιλεγμένων συνεργατών.

Πληροφορίες για τα διαγράμματα που εμφανίζονται:


Γενική εικόνα των κυβερνοεπιθέσεων αυτή τη στιγμή

Οι επιθέσεις που καταγράφονται από τους αισθητήρες (honeypots) εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο στον παγκόμιο χάρτη. Επιπλέον, οι χώρες έχουν χρωματιστεί ανάλογα με τον συνολικό αριθμό επιθέσεων που εξαπολύουν.

Χώρες Προέλευσης των Περισσότερων Επιθέσεων (Προηγούμενος Μήνας)

Οι χώρες προέλευσης των επιθέσεων οι οποίες επισημαίνονται στον χάρτη, εμφανίζονται μαζί με τον συνολικό αριθμό επιθέσεων.

Κωδικοί πρόσβασης

Πληροφορίες για τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούνται στις επιθέσεις

Συνολικός αριθμός επιτιθέμενων ανά ημέρα (Προηγούμενος Μήνας)

Στο διάγραμμα εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός επιτιθέμενων για κάθε ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Συνολικός αριθμός επιθέσεων ανά ημέρα (Προηγούμενος Μήνας)

Στο διάγραμμα εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός επιθέσεων για κάθε ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Κατανομή επιθέσεων ανά είδος στόχου (Προηγούμενος Μήνας)

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των επιθέσεων ανάλογα με τον τύπο τους.